جيجک عليشاه (ذبيح بهروز)

جيجک عليشاه

(يا اوضاع دربار ايران در چند سال پيش)

ذبيح بهروز


دانلود:
https://yadi.sk/i/HVXaCCN5ijZVE

از: باشگاه ادبيّات
https://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/permalink/879035852143476

::::
لينکِ جديدِ دانلود:
https://irannamag.files.wordpress.com/2015/09/jijak_alishah.pdf

Advertisements

فارسنامه (ابنِ بلخی)

فارسنامه
تأليفِ ابن بلخی

تصحيح و تحشيه: گای ليسترانج، رينولد آلن نيکُلسون
انتشاراتِ اساطير

دانلود:
http://www.mediafire.com/download/5hwcmjx9vwc9dg5/Farsnameh.pdf
يا:
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2014/01/farsnameh.pdf

از: باشگاه ادبيّات
https://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/permalink/612879435425787/?stream_ref=2

::::
لينکِ جديدِ دانلود:

مناقب‌العارفين (افلاکی)

مناقب‌العارفين

شمس‌الدّين احمد الافلاکی العارفی
به کوشش تحسين يازيجی


دانلود:
http://www.mediafire.com/download/4384fb5883xz18h/mnaghb_alearfyn_1.pdf
http://www.mediafire.com/download/337ik4rfyrpww5w/mnaghb_alearfyn_2.pdf
يا:
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2014/02/mnaghb_alearfyn_1.pdf
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2014/02/mnaghb_alearfyn_2.pdf

از: باشگاهِ ادبيّات
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=621268114611215&set=gm.620150184698712&type=1

::::
لينکِ جديدِ دانلود:

تاريخ زبان فارسی (پرويز ناتل خانلری)

تاريخ زبان فارسی

ناتل خانلری، پرويز (۱۳۶۵)؛ تاريخ زبان فارسی؛ سه دفتر.


بارگيری دفتر نخست (۷۲۲ رويه) از «اينجا»
http://www.parsianjoman.ir/fa/wp-content/uploads/Tarikh-e-Zaban-e-Farsi-e-Dr-Khanlari-1-www.ParsiAnjoman.ir_.pdf
دفتر دوم (۷۴۶ رويه) از«اينجا»
http://www.parsianjoman.ir/fa/wp-content/uploads/Tarikh-e-Zaban-e-Farsi-e-Dr-Khanlari-2-www.ParsiAnjoman.ir_.pdf
و دفتر سوم (۷۲۳ رويه) از «اينجا»
http://www.parsianjoman.ir/fa/wp-content/uploads/Tarikh-e-Zaban-e-Farsi-e-Dr-Khanlari-3-www.ParsiAnjoman.ir_.pdf

::::
از: پارسی انجمن
http://www.parsianjoman.ir/fa/?p=2258

::::
لينکِ جديدِ دانلود:
https://irannamag.files.wordpress.com/2015/08/tarikh_e_zaban_e_farsi__dr_khanlari_j1.pdf
https://irannamag.files.wordpress.com/2015/08/tarikh_e_zaban_e_farsi__dr_khanlari_j2.pdf
https://irannamag.files.wordpress.com/2015/08/tarikh_e_zaban_e_farsi__dr_khanlari_j3.pdf

رگتايم (ای. ال. دکتروف)

رگتايم
ای. ال. دکتروف

ترجمه‌ی نجف دريابندری


دانلود:
http://www.mediafire.com/?r138zidoz06yldz
https://bashgaheadabiyat.files.wordpress.com/2015/03/doctorov_ragtime.pdf

از: باشگاهِ ادبيّات
https://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/permalink/807351492645246/

::::
لينکِ جديدِ دانلود:
https://irannamag.files.wordpress.com/2015/07/doctorov_ragtime.pdf

زنده بگور (صادق هدايت)

زنده بگور
صادق هدايتدانلود:
http://www.mediafire.com/view/b25aj6hclh3osy0/zende-be-gour.pdf
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/12/zende-be-gour.pdf

از: باشگاهِ ادبيّات
https://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/permalink/593344217379309/

::::
لينکِ جديدِ دانلود:
https://irannamag.files.wordpress.com/2015/07/zende_be_gour.pdf

سگ ولگرد (صادق هدايت)

سگ ولگرد
صادق هدايتدانلود:
http://www.mediafire.com/view/dtewwuc77m8io1n/sage-velgard.pdf
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/12/sage-velgard.pdf

از: باشگاهِ ادبيّات
https://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/permalink/593344180712646/

::::
لينکِ جديدِ دانلود:
https://irannamag.files.wordpress.com/2015/07/sage_velgard.pdf